Obchodní podmínky

(účinnost od 01.06.2023)
Smluvní strany a předmět smlouvy
1. Tyto obchodní podmínky provozovatele Casita Colombia (dále jen „OP“) upravují smluvní vztahy, práva a povinnosti mezi společností Casita Colombia, na jehož účet jedná Isabella Strnadová, fyzická osoba s místem podnikání Vysoká u Příbramě č.p.3 (dále jen „pronajímatelem“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nájemcem“).
2. Předmětem nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je úplatné přenechání věci – glampingového ubytování včetně příslušenství a vybavení k dočasnému užívání pronajímatelem nájemci, a dále poskytnutí služeb s tím souvisejících.
3. Pronajímatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto OP. Pro řešení případných sporů je rozhodné znění OP v době uzavření nájemní smlouvy.

Nájemní smlouva
1. Nájemní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi pronajímatelem a nájemcem vyplněním požadovaných údajů v rezervačním systému pronajímatele nájemcem na stránkách www.casitacolombia.cz, v sekci REZERVACE a následným zasláním potvrzujícího emailu nájemci nebo v rezervačním systému 3. stran. Další možností uzavření Smlouvy je prostřednictvím emailové komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem či prostřednictvím telefonické komunikace, kde je nutné emailové potvrzení Smlouvy ze strany pronajímatele nájemci.
2. Náležitostmi Smlouvy jsou:
- konkrétní datum příjezdu a odjezdu nájemce – doba nájmu předmětné movité věci;
- iniciály nájemce a počet osob, které budou předmět nájmu – přenechanou věc užívat;
- výše nájemného, způsob jeho úhrady a splatnost.
3. Maximální počet současně užívajících osob předmětu nájmu – glampingového ubytování jsou 2 dospělé osoby.
4. Pronajímatel sdělí nájemci emailem konkrétní umístění glampingového ubytování po potvrzení rezervace (uzavření nájemní smlouvy) a zaplacení nájemného.

Nájemné, cena souvisejících služeb
1. Výše nájemného a cen základních souvisejících služeb jsou uvedeny na webových stránkách www.casitacolombia.cz, v sekci „Ubytování / Ubytovací a platební podmínky“. Dále je možné výši nájemného zjistit telefonicky a emailovou komunikací na kontaktech uvedených na webových stránkách.
2. Přímo v glampingovém ubytování je pro nájemce uvedený ceník služeb a zboží s předmětem smlouvy související, které si nájemce může objednat, či koupit. Cenu za výše uvedené služby či výrobky hradí nájemce před ukončením nájemního vztahu, a to buď hotově zástupci pronajímatele, anebo bankovním převodem na účet pronajímatele okamžitou platbou.

Proces rezervace – uzavření nájemní smlouvy
1. Rezervaci předmětu nájmu nájemce vytvoří na webových stránkách pronajímatelewww.casitacolombia.cz nebo na rezervačních stránkách 3. stran, kde nájemce zvolí datum příjezdu a datum odjezdu (dobu nájmu glampingového stanu) dle dostupnosti viditelné v rezervačním systému.Dalšími povinnými údaji při vytváření rezervace jsou jméno a příjmení osoby, která rezervaci vytváří, počet osob užívajících předmět nájmu, kontaktní telefon a email. Nepovinný údaj je poznámka k nájmu.Po odeslání rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy – přijde nájemci na uvedený email rekapitulace rezervace (potvrzení o uzavření nájemní smlouvy) ze strany pronajímatele. Zadá-li nájemce v průběhu rezervace, či jiného způsobu uzavření Smlouvy chybné údaje, je povinen uvědomit obratem pronajímatele. Pronajímatel neodpovídá za chybně uvedené údaje v průběhu uzavření Smlouvy.Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí rezervace – návrhu na uzavření nájemní smlouvy pronajímatelem nájemci podle čl. 4.3.Účinnost Smlouvy je vázána na odkládací podmínku zaplacení zálohy 30 % sjednaného nájemného, do 3 pracovních dnů od odeslání potvrzujícího emailu dle článku 4.3. Zálohu na nájemné je nájemce povinen uhradit bezhotovostní platbou na účet pronajímatele uvedený v potvrzujícím emailu. Při sjednání nájemní smlouvy jiným způsobem, než přes rezervační systém je nájemní smlouva platná 3 pracovní dny od odeslání potvrzujícího emailu ze strany pronajímatele. Nebude-li záloha na nájemné nájemcem uhrazena v souladu s tímto článkem, tj. odpovídající peněžní částka nebude do příslušného data připsána na účet pronajímatele, smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se zrušuje, a to z důvodu nesplnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy.Doplatek sjednaného nájemného (v plné výši) je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nejpozději 2 týdny před sjednaným zahájením nájmu bezhotovostní platbou na účet pronajímatele uvedený v potvrzujícím emailu. Nezaplatí-li nájemce doplatek v uvedené lhůtě, a ani poté po výzvu pronajímatele nejpozději 7 dnů před zahájením nájmu, je pronajímatel oprávněn, podle svého uvážení, od Smlouvy jednostranně odstoupit a uplatnit vůči nájemci smluvní pokutu ve výši 100 % sjednaného nájemného. Odstoupení od Smlouvy a uplatnění smluvní pokuty pronajímatel provede prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu nájemce.Nájemce je oprávněn od Smlouvy jednostranně odstoupit kdykoli před zahájením nájmu. Odstoupení od Smlouvy lze nájemcem učinit POUZE prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu rez@casitacolombia.cz. Odstoupí-li nájemce z jiného důvodu než je porušení povinností pronajímatele, je povinen zaplatit pronajímateli odstupné (stornopoplatek), takto:

Doba před zahájením nájmu                                                    Výše stornopoplatku
Více než 2 měsíce                                                                           zdarma
Více než 2 týdny                                                                             30 % sjednaného nájemného*
Méně než 2 týdny                                                                          100 % sjednaného nájemného*
*Zaplacené nájemné či záloha na nájemné se započítávají proti stornopoplatku.

8. Jestliže si nájemce nepřevezme předmět nájmu ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení nájemného dle Smlouvy. Pronajímatel není povinen poskytnout předmět nájmu k užívání v náhradním termínu.

5. Jestliže si nájemce nepřevezme předmět nájmu ke smluvenému užívání nebo ho nevyužije zcela, nemá nárok na vrácení nájemného dle Smlouvy. Pronajímatel není povinen poskytnout předmět nájmu k užívání v náhradním termínu.

6. Práva a povinnosti stran
1. Nájemce obdrží přesné souřadnice umístění a přístupovou cestu k předmětu nájmu – glampingového ubytování v potvrzujícím emailu dle čl. 4.3 CHECK IN (doba převzetí předmětu nájmu) pro nájemce je denně od 14 – 18 hodin. V jiný čas pouze po předchozí telefonické domluvě se zástupcem pronajímatele.
2. Nájemce se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a respektovat pravidla dle OP tj. především chovat se k předmětu nájmu a k okolnímu životnímu prostředí s respektem a ohleduplností. Nájemce se zavazuje neobtěžovat okolí nadměrným hlukem a nevhodným chováním.
3. Je striktně zakázáno jakkoli předmět nájmu upravovat, ničit anebo s ním manipulovat. Je zakázáno v předmětu nájmu kouřit.
4. Je striktně zakázáno poskytovat, pronajímat či ubytovávat osoby odlišné od nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem (v rámci rezervace návrhu na uzavření Smlouvy).
5. V případě nebezpečí vzniku škody je nájemce dle míry nebezpečí povinen uvědomit zástupce pronajímatele anebo přímo záchranné bezpečnostní sbory.
6. V případě škody, která vznikla v důsledku jednání či opomenutí nájemce, které bylo v rozporu se smluvními podmínkami, pravidly OP, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci náhradu škody v plném rozsahu.
7. Porušuje-li nájemce i přes upozornění hrubě pravidla OP je pronajímatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností a bez nároku na refundaci zaplaceného nájemného.
8. Pronajímatel neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví nájemce a osob uvedených k užívání předmětu nájmu společně s nájemcem, které vznikly nedodržením pravidel OP. Dále pronajímatel absolutně neodpovídá za škody na věci či újmu na zdraví výše uvedených osob, které vznikly mimo předmětu nájmu a Smlouvy v rámci doporučených výletů či aktivit nájemce.V případě vady předmětu nájmu – glampingového ubytování, která zčásti znemožňuje jeho užívání z důvodů nikoli na straně nájemce, má nájemce nárok na přiměřenou slevu z nájemného.
9. V případě, kdy je užívání předmětu nájmu – glampingového stanu zcela znemožněno z důvodů nikoli na straně nájemce, má nájemce nárok na plnou refundaci nájemného. Částečná či plná refundace je podmíněna včasným a řádným upozorněním zástupci pronajímatele.
10. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu glampingové ubytování, jeho veškeré vybavení a příslušenství po skončení nájemního vztahu čisté a bez poškození. CHECK OUT (okamžik skončení nájemního vztahu) je do 11 hod. v den skončení nájmu dle Smlouvy. Způsob vrácení předmětu nájmu – glampingového stanu si domluví nájemce s pronajímatelem v rámci Smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení
1. Dokumenty OP jsou nedílnou součástí Smlouvy a nájemce s nimi vyjadřuje souhlas uzavřením Smlouvy v souladu s čl. 4 těchto OP. Tyto dokumenty budou nájemci rovněž k dispozici v předmětu nájmu – glampingovém stanu v písemné podobě.
2. Casita Colombia si sjednává právo tyto OP jednostranně měnit.
3. Uzavření Smlouvy – souhlas s výše uvedenými dokumenty se považuje, že klient tyto jednání vykonal ze své vůle a vědomě.
4. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz.
5. Případné soudní spory budou řešeny dle právního řádu České republiky.