Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Casita Colombia, Isabella Strnadová, Vysoká u Příbramě č.p. 3, 262 42 Rožmitál p. Tř. jako poskytovatel a/nebo zprostředkovatel (dále jen „Casita Colombia“), níže naleznete informace o tom, jak budeme nakládat s Vašimi osobními údaji, které jsme si od Vás v této souvislosti vyžádali (dále „údaje“), včetně Vašeho souhlasu k jejich zpracování. Zaručujeme, že s Vašimi údaji bude nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů). Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům.

Váš souhlas se zpracováním údajů se vztahuje na oblast ubytovacích služeb.Souhlas udělujete poskytovateli ubytovacího zařízení Casita Colombia (identifikace viz výše), který bude správcem a rovněž zpracovatelem Vašich údajů.Vaše údaje budou zpracovávány pro účely rezervace a poskytnutí ubytovacích služeb. Údaje budeme zpracovávat různými způsoby, vždy však jen v míře nezbytně nutné pro daný účel. Nebudeme provádět automatické zpracovávání, profilování či jiné obdobné způsoby zpracování ani nebudeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů. Přijali jsme a trvale udržujeme potřebná organizační a technická opatření k zabezpečení Vašich údajů a Vašeho soukromí. K Vašim údajům budou mít přístup pouze vybraní příjemci, kteří se přímo budou podílet na průběhu ubytovacích služeb. Údaje budou zabezpečeny proti ztrátě, zneužití, nahodilému či neoprávněnému přístupu třetích osob, bez ohledu na to, v jaké podobě jsou uchovávány.
Kromě údajů získaných přímo od Vás můžeme zpracovávat i veřejné údaje i údaje od třetích stran.

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu jednání o rezervaci ubytování, pak po dobu trvání vašeho ubytování a dále 1 rok po jeho skončení, za účelem [a] možnosti nabídky vhodné varianty ubytovacích služeb, [b] plnění uzavřené smlouvy, a [c] ochrany našich zájmů v případném sporu. Nevyžádané údaje obdržené mimo naše webové rozhraní budeme uchovávat 1 rok.

Práva subjektu údajů
1. Právo na přístup: Můžete nás požádat o potvrzení, zda Vaše údaje jsou či nejsou zpracovávány, jakož i o přístup k Vašim údajům a následujícím informacím: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba zpracování, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu (viz níže), veškeré dostupné informace o zdroji údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2. Právo na kopii údajů: Můžete nás požádat o kopii Vašich údajů. Podáte-li žádost elektronicky, poskytneme Vám informace v elektronické běžně používané formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. První kopie se poskytuje bezplatně. Za další kopie na Vaši žádost bude účtován přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

3. Právo na opravu, doplnění údajů: Můžete nás kdykoli požádat, abychom opravili nepřesné údaje, které se Vás týkají. Můžete rovněž Vaše neúplné údaje kdykoli doplnit, například i poskytnutím dodatečného prohlášení.

4. Právo na výmaz („být zapomenut“): Můžete nás kdykoli požádat, abychom Vaše údaje vymazali, při splnění předepsaných podmínek, tj. (a) údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (c) údaje byly zpracovány protiprávně. Bude-li Váš požadavek oprávněný, zajistíme likvidaci Vašich údajů v potřebném rozsahu. Likvidace údajů nebude provedena, pokud je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5. Právo odvolat souhlas: Váš souhlas ke zpracování údajů můžete kdykoli odvolat.

6. Právo na omezení zpracování: Můžete nás kdykoli požádat, abychom zpracování Vašich údajů omezili, při splnění předepsaných podmínek, tj. [a] popíráte přesnost údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost ověřit, [b] zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz a žádáte místo toho omezení zpracování, [c] my již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo [d] byla vznesena Vaše námitka proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. Bude-li Váš požadavek oprávněný, zajistíme omezení zpracování Vašich údajů v potřebném rozsahu; i nadále však tyto údaje můžeme použít pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

7. Právo na přenositelnost údajů: Ve vztahu k údajům, které jsme získali přímo od Vás, můžete požádat o jejich předání ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a poskytnout je jinému správci. Můžete nás taktéž požádat, abychom takové údaje za Vás předali jinému správci přímo my; bude-li to technicky možné, vyhovíme Vám.

8. Vaše práva dle předchozích bodů (1) – (7) můžete uplatnit jakoukoli formou (písemně, e-mailem, telefonicky, apod.), bude-li nám umožněno dostatečně Vás identifikovat. Oprávněným požadavkům vyhovíme bez zbytečného odkladu.

Stížnost: Budete-li mít pochybnosti o tom, jak s Vašimi údaji nakládáme, obraťte se na nás prosím. Máte rovněž právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.